*

column text chart

In presentation graphics, a text chart used to show related text items side by side in two or three columns.

biểu đồ dạng vãn bản theo cột
Trong đồ họa giới thiệu, đây là một loại biểu đồ biểu diễn các đề mục có liên quan dưới dạng các cột văn bản cạnh nhau.


Published:

PAGE TOP ↑