*

columnwise recalculation

In spreadsheet programs, a recalculation order that calculates all the values in column A before moving to column B, and so on.

tính lại theo cột
Trong chương trình bảng tính, đây là một thứ tự tính lại tiến hình tính các giá trị trong cột A trước khi chuyển sang cột B, v.v…


Published:

PAGE TOP ↑