*

COM file

(1)(COMmand file) An executable DOS or OS/2 program that takes up less than 64K and fits within one segment. It is exact replica of how it looks in memory. See EXE file.
(2)A VMS file containing commands to be executed.

COM file
(1)(COMmand file) Một chương trình DOS hay Ó/2 thực thi chiếm ít hơn 64K và vừa trong một đoạn. Nó là một bản sao chính xác về hình dạng của nó trong bộ nhớ. Xem EXE file.
(2) MỘt file VMS chứa các lệnh cần được thực thi.


Published:

PAGE TOP ↑