*

COM1,COM2

The names assigned to serial port #1 and #2 in DOS, Windows and OS/2. The mouse is typically connected to COM1 and the modem to COM2. See LPT1.

COM1,COM2
Các tên được gắn vào cổng nối tiếp #1 và #2 trong DOS, Windows và OS/2. Chuột thường được nối kết với COM1 và modem với COM2. Xem LPT1.


Published:

PAGE TOP ↑