*

combinatorial explosion

A barrier to the solution of a problem that occurs when the possibilities that have to be computed are too numerous. Combinatorial explosions vex the designers of chess software, which must frequently compute and analyze tens of thousands of alternative moves in a turn. People are better than computers at solving such problems, because they rely on asyet poorly understood intuitive processes that narrow down the range of possibilities to a manageable number, which is why the best chess champions can still beat the best chess programs.

combinatorial explosion
(sự) bùng nổ tổ hợp
Một trở ngại cho việc giải một bài toàn. xảy ra khi có quá nhiều các khả năng phải được tính. Các bùng nổ tổ hợp thường gây khó khăn cho những nhà thiết kế phần mềm đánh cờ, thường xuyên phải tính toán và phân tích hàng ngàn nước đi trong một phiên. Con người thường dựa vào trực giác, tuy còn mo hồ nhưng sẽ định hướng dần dàng loạt khả năng đó vào một số khả năng cụ thể, đó là lý do tại sao những nhà vô địch cờ lại có thế đánh bại các chương trình máy tính máy tính tốt nhất. Xem artifical intelligence.


Published:

PAGE TOP ↑