*

Comdisco(Comdisco, Inc, Rosemont, IL, www.comdisco.com)

A technology services company, originally founded as Computer Discount Company in 1969 by Ken Pontikes. It is the largest independent computer and network equipment leasing company and a leader in network services, asset management and business continuity services.

Comdisco(Comdisco, Inc, Rosemont, IL, www.comdisco.com)
Một công ty dịch vụ công nghệ, ban đầu được thành lập là Computer Discount Company bởi Ken Pontikes vào năm 1969. Nó là công ty cho thuê thiết bị máy tính mà mạng độc lập lớn nhất và là một công ty hàng đầu về các dịch vụ mạn, dịch vụ quản lý và kinh doanh tài sản.


Published:

PAGE TOP ↑