*

comicstrip oriented

A film image orientation like a comic strip, which runs perpendicular to the outer edge of the film. Contrast with cineoriented.

comicstrip oriented
Một hương của ảnh phim giống như một truyện tranh hài chạy vuông góc với mép bên ngoài của phim. Trái với cineoriented.


Published:

PAGE TOP ↑