*

comm port

May refer to any serial communications port or specifically to the serial ports on a PC. See COM1.

comm port
Có thể ám chỉ bất kỳ cổng truyền thông giao tiếp nào hay ám chỉ riêng các cổng nối tiếp trên một máy tính cá nhân. Xem COM1.


Published:

PAGE TOP ↑