*

commadelimited file

A data file, usually in ASCII file format, in which a user or program has separated the data items by commas to facilitate the transfer of data to another program. See As Clt file format, and tabdelimited file.

nút bấm lệnh
Trong các giao diện người máy dùng đồ họa, như Microsoft Windows hoặc Microsoft Finder, đây là các nút bấm trong hộp hội thoại dùng để khởi đầu một hoạt động, như tiến hành lệnh đã chọn, ngưng một lệnh, hoặc hiển thị hộp hội thoại khác … Bạn có thể chọn dùng nhanh nút bấm mặc định bằng cách bấm Return (đối với máy Macintosh) hoặc Enter (đối với các hệ thống WIndows). Xem pushbutton.


Published:

PAGE TOP ↑