*

COMMAND.COM

The command processor for DOS and OS/2. COMMAND.COM displays the DOS prompt and executes the internal DOS commands such as Dir and Copy.

COMMAND.COM
Bộ xử lý lệnh cho DOS và OS/2. COMMAND.COM hiển thị dòng nhắc DOS và thực thi các lệnh DOS bên trong chẳng hạn như Dir và Copy.


Published:

PAGE TOP ↑