*

Command key

On Apple keyboards, a key with the outline of an Apple, a propeller, or both. It is pressed along with another key to command the computer.

Command key
Trên các bàn phím Apple, một phím có đường viền của một Apple, một thiết bị đây hoặc cả hai. Nó được nhấn cùng với một phím khác để ra lệnh máy tính.


Published:

PAGE TOP ↑