*

command language

A special purpose language that accepts a limited number of commands, such as a query language, job control language (JCL) or command processor. Contrast with programming language, which is a general purpose language.

ngôn ngữ lệnh
Một ngôn ngữ chuyên dụng chấp một số lệnh giới hạn chẳng hạn như một ngôn ngữ vấn tin, ngôn ngữ điều khiển công việc (JCL) hay bộ xử lý lệnh. Trái với programming language, đây là một ngôn ngữ đa năng.


Published:

PAGE TOP ↑