*

command line

In a commanddriven system, the area on screen that accepts typed in command.

dòng lệnh
Trong một hệ thống điều khiển bằng lệnh, vùng trên màn hình chấp nhận các lệnh được gõ nhập vào.


Published:

PAGE TOP ↑