*

command mode

An operating mode that causes the computer or modem to accept commands for execution.

command mode
Một ché độ diều khiển làm cho máy tính hay modem chấp nhận các kệnh để thực thị.


Published:

PAGE TOP ↑