*

command processor

A system program that accepts a limited number of user commands and converts them into the machine commands required by the operating system or some other control program or application. COMMAND.COM is the command processor that accompanies DOS.

bộ xử lý lệnh
Một chương trình hệ thống chấp nhận một số lệnh người dùng được giới hạn và chuyển đổi chúng thành và một chương trình điều khiển hay trình ứng dụng khác. COOMAND.COM là bộ xử lý lệnh đi kèm DOS.


Published:

PAGE TOP ↑