*

commanddriven

A program that accepts commands typed in phrases. It is usually harder to learn , but may offer more flexibilty than a menudriven program. One learned, commanddriven programs may be faster to use, because the user can state a request succinctly. Contrast with menudriven.

commanddriven
Một chương trình chấp nhận các lệnh dưới dạng các cụm từ được gõ nhập vào. Nó thường khó học hơn nhưng có thể cung cấp tính linh động hơn một chương trình được vận hành bằng menu. Một khi đã học, các chương trình vận hành bằng lệnh có thể sử dụng nhanh hơn, bởi vì người dùng có thể phát biểu ngắn gọn một yêu cầu. Trái với menudriven.


Published:

PAGE TOP ↑