*

commandline operating system

A commanddriven operating system, such as DOS, that requires you to type commands at the keyboard. See graphical user interface (GUI).

hệ điều hành bằng dòng lệnh
Một hệ điều hành điều khiển bằng lệnh như DOS chẳng hạn, có yêu cầu phải dùng bàn phím để đánh các lệnh vào. Xem Graphical USe Interface (GUI).


Published:

PAGE TOP ↑