*

comment out

To disable lines of code in a program by surrounding them with comment start and comment stop characters.

comment out
Để tắt các dòng mã trong một chương trình bằng cách bao quanh chúng bằng ký tự bắt đầu bình chù và ký tự ngưng bình chú.


Published:

PAGE TOP ↑