*

comment

A descriptive statement in a source language program that is used for documentation.

comment
Một câu lệnh mô tả trong một chương trình ngôn ngữ nguồn dùng cho việc lưu trữ tài liệu.


Published:

PAGE TOP ↑