*

commercial software

Software that is designed and developed for sale to the general public.

phần mềm thương mại
Phần mềm được thiết kế và được phát triển để bán cho đa số người dùng.


Published:

PAGE TOP ↑