*

Commodore

One of the first personal computer companies. In 1977, Commodore Business Machines of West Chester, Pennsylvanis, introduced the PET computer and launched the personal computer industry along with Apple and Radio Shack.Later on, it introduced the Commodore 64 and Commodore 128. These were popular home computers, and over 10 million were sold. In 1985, the Amiga series was introduced, which offered advanced multimedia capabilities that match today’s computers. See Amiga.

Commodore
Một trong những công tr máy tính cá nhân đầu tiên. Vào năm 1997, Commodore Business Machines ò WEst Chester, Pennsylvania, đã giới thiệu máy tính PET và bùng nổ công nghệ máy tính cá nhân cùng với Apple và Radio Shack. Kể từ đó, công ty này đã giới thiệu Commodore 64 và commodore 128. Đó là những máy tính được bán. Vào năm 1985, một chuỗi Amiga được tung ra, cung cấp những tính năng đa truyền thông cao cấp thích hợp với những máy tính ngày nay. Xem Amiga.


Published:

PAGE TOP ↑