*

common carrier

A government regulated organization that provides telecommunications service for public use, such as AT&T, the telephone companies, ITT, MCI and Western Union.

common carrier
Một tổ chức do chính phủ điều hành cung cấp những dịch vụ viễn thông để sử dụng công cộng chẳng hạn như AT&T, các công ty điện thoại ITT, MCI và WEstern Union.


Published:

PAGE TOP ↑