*

common Ground

Document exchange software from Hummingbird Comunications, North York. ,Ontario, that converts a Windows or Macintosh document into a proprietary DigitalPaper file format for viewing on other machines. The viewer allows multiple documents to be displayed at the same time.

common Ground
Phần mềm trao đổi tài liệu từ Hummingbird Communications, North York, Ontario, phần mềm này chuyển đổi một tài liệu Windows hay Macintosh thành một dạng fike DigitalPaper riêng biệt để xem trên các máy tính khác. Người xem cho phép nhiều tài liệu được hưởng cùng một lúc.


Published:

PAGE TOP ↑