*

communications channel

Also called a circuit or line, it is a pathway over which data is transferred between remote devices. It may refer to the entire physical medium, such as a telephone line, optical fiber, coaxial cable or twisted wire pair, or, it may refer to one of several carrier frequencies transmitted simultaneously within the line.

communications channel
Còn được gọi là một mạch hay tuyến, nó là một đường dẫn mà dữ liệu được truyền qua giữa các thiết bị từ xa. Nó có thể ám chỉ toàn bộ phương tiện vật lý, chẳng hạn như một đường dây điện thoại, sợi quang, cáp đồng trục hay cặp xoắn đôi hoặc nó có thể ám chỉ một trong những tần số sóng mang được truyền tải cùng một lúc trong đường dây.


Published:

PAGE TOP ↑