*

communications controller

A peripheral control unit that connects several communications lines to a computer and performs the actual transmitting and receiving as well as various message coding and decoding activities. Communications controllers are typically nonprogrammable units desinged for specific protocols and communications tasks. Contrast with front end processor, which and be programmed for a variety of protocols and network conditions.

communications controller
Một bộ điều khiển thiết bị ngoại vi nối kết nhiều đường dây truyền thông với một máy tính là thực hiện các thao tác truyền và nhận cũng như các thao tác mã hóa và giải mã thông báo. Các bộ điều khiển truyền thông thường là những đơn vị không thể lập trình được, được thiết kế cho các giao thức và các tác vụ truyền thông riêng biệt. Trái với front end processor, vốn có thể được lập trình cho nhiều giao thức và tình trạng mạng khác nhâu.


Published:

PAGE TOP ↑