*

communications parameters

The basic settings for modem transmission, which include bit rate (14400 bps, 28800 bps, etc.), parity (none, even, odd), number of data bits (7 or 8) and number of stop bits (typically 1).

communications parameters
Các cài đặt cơ bản để truyền bằng modem, bao hàm tốc độ bit (14400bps, 28800bps, …), số chẵn lẻ của các bit dữ liệu (7 hay 8) và số của các bit dừng (thường là 1).


Published:

PAGE TOP ↑