*

communications program

Software that manages the transmission Such programs include several file transfer programs include several file transfer protocols and can also emulate dumb terminals for hookup to minis and mainframes. In a server that shares data with users on the network, the communications programs are the network operating system (NOS) and communications protocols. In a mini or mainframe, they are the network control program and access methods.

communications program
Phần mềm quản lý sự truyền dữ liệu giữa các máy tính. Trong các máy tính cá nhân, nó quản lý việc truyền tải qua lại cổng nối tiếp của máy tính thường nối kết với một modem. Những chương trình như vậy chứa nhiều giao thức truyền file và cũng có thể mô phỏng các thiết bị đầu cuối dumb để nối kết với các máy mini và máy chủ. Trong một server vốn dùng chung dữ liệu với những người dùng trên mạng, các chương trình truyền thông là hệ điều hành mạng (NOS) và các giao thức truyền thông. Trong một máy mini hay máy chủ, chúng là chương trình điều khiển mạng và các phương pháp truy cập.


Published:

PAGE TOP ↑