*

communications protocol

Hardware and software standards that govern transmission between two stations. On personal computers, communications programs offer a variety of protocols (Zmodem, Ymodem, Kermit, etc.) to transfer files via modem. On LANs, data link protocols such as Ethernet, Token Ring and FDDI provide the access method (OSI layers 1 and 2) that moves packets from station to station, and higher level protocols, such as NetBIOS, IPX and TCP/IP (OSI layers 3, 4 and 5) control and route the transmission.

communications protocol
Các tiêu chuẩn phần cứng và phần mềm điều khiển sự truyền tải giữa hai trạm. Trên các máy tính cá nhân, các chương trình truyền thông cung cấp nhiều giao thức khác nhau (Zmodem, Ymodem, Kermit, …) để truyền các file qua modem. Trên các LAN, các giao thức liên kết dữ liệu chẳng hạn như Ethernet, Token Ring và FDDI cung cấp phương phấp truy cập (OSI lớp 1 và 2) di chuyển các gói từ trạm này đến trạm khác và các giao thức cấp cao hơn chẳng hạn như NetBIOS, IPX và TCP/IP (OSI lớp 3,4 và 5) điều khiển và tạo lộ trình cho sự truyền tải.


Published:

PAGE TOP ↑