*

compandor(COMpressor/exPANDOR)

A device that improves the signal for AM radio transmission. On outgoing transmission, it raises the amplitude of weak signal and lowers the amplitude of strong signals. On incoming transmission, it restores the signal to its original form.

compandor(COMpressor/exPANDOR)
Một thiết bị cải tiến tín hiệu để truyền vô tuyến AM. Khi truyền đi, nó nâng biên độ của các tín hiệu yếu và giảm biên độ của các tín hiệu mạnh. Khi truyền vào, nó phục hồi tín hiệu thành dạng ban đầu của nó.


Published:

PAGE TOP ↑