*

company network

A wide area computer network, such as DEC ENET (the internal engineering network of Digital Equipment Corporation), that often has automatic gateways to cooperative networks such as ARPANET or BITNET for functions such as electronic mail and file transfer.

mạng công ty
Mạng máy tính toàn cục, như DEC ENET (mạng kỹ thuật nội bộ của công ty Digital Equipment Corporation) chẳng hạn, thường có cổng tự động nối với các mạng hợp tác (như ARPANET hoặc BITNET) để thực hiện các chức năng như thư điện tử và truyền tệp tin.


Published:

PAGE TOP ↑