*

Compaq(Compaq Computer Corporation, Houston, TX, www.compaq.com)

The leading PC manufacturer founded in 1982 by Rod Canion, Bill Murto and Jim Harris. In 1983, it shipped 53,000 PC compatible COMPAQ Portables, which resulted in $111 million in revenues and an American business record. Over the years, Compaq has been well respected for its high quality products. In 1997, it acquired Tandem Computers.

Compaq(Compaq Computer Corporation, Houston, TX, www.compaq.com)
Công ty sản xuất máy tính cá nhân hàng đầu do Rod Canion, Bill Murto và Harris thành lập vào năm 1982. Vào năm 1983, công ty này đã bán được 53.000 máy COMPAQ xách tay tương thích PC, Thu được 111 triệu đô la và đã ghi được kỷ lục về kinh doanh ở nước Mỹ. Qua nhiều năm, Compaq đã nổi tiếng vì các sản phẩm chất lượng cao của nó. Vào năm 1997, công ty này đã thu nhận Tandem Computers.


Published:

PAGE TOP ↑