*

comparator

A device that compares two quantities and determines their equality.

comparator
Một thiết bị so sánh hai số lượng và xác định tính cân bằng của chúng.


Published:

PAGE TOP ↑