*

compare

A fundamental computer capability. By comparing one set of data with another, the computer can locate, analyze, select, reorder and make decisions. After comparing, the computer can indicate whether the data were equal or which set was numerically greater or less than the other.

compare
Một tính năng cơ bản của máy tính. Bằng cách so sánh một tập hợp dữ liệu với một tập hợp dữ liệu khác, máy tính có thể xác định, phân tích, chọn sắp xếp lại theo thứ tự và quyết định. Sau khi so sánh, máy tính có thể cho biết dữ liệu có bằng nhau hoặc tập hợp dữ liệu nào lớn hơn hoặc nhỏ hơn tập hợp dữ liệu kia.


Published:

PAGE TOP ↑