*

compatibility mode

A feature of a computer or operating system that allows it to run programs written for a different system. Programs often run slower in compatibility mode.

compatibility mode
Một đặc tính của một máy tính hay hệ điều hành cho phép nó chạy các chương trình được viết trong một hệ thống khác. Các chương trình thường chạy hơn trong chế độ tương thích.


Published:

PAGE TOP ↑