*

compile time

The time it takes to translate a program from source language into machine language. Link editing time may also be included in compile time.

compile time
Thời gian mất đi để thông dịch một chương trình từ ngôn ngữ nguồn thành ngôn ngữ máy. Thời gian hiệu chỉnh liên kết cũng có thể được tính vào thời gian biên dịch.


Published:

PAGE TOP ↑