*

complex instruction set computer(CISC)

A central processing unit (CPU) that can recognize as many as 100 or more instruction, enough to carry out most computations directly. Most microprocessors are CISC chips. The use of RISC technology is becoming increasingly common, however, in professional workstations and is expected to migrate to personal computers in the mid 1990s. See centralprocessing unit (CPU) and reduced instruction set computer.(RISC).

máy tính có tập lệnh phức hợp
Một loại đơn vị xử lý trung tâm (CPU) có thể nhận biết trên 100 chỉ lệnh, đủ để tiến hành hầu hết các phép điện toán một cách trực tiếp. Hầu hết các bộ vi xử lý đều là các chip CISC. Tuy vậy, việc sử dụng công nghệ RISC đang ngày càng phổ biến hơn trong các trạm xông tác chuyên dụng, và hy vọng sẽ được đưa vào trong máy tính cá nhân vào khoảng giữa những năm 90. Xem central processing unit (CPU), và reduced instuction set computer (RISC).


Published:

PAGE TOP ↑