*

component software

Program modules that are designed to communicate and interoperate with each other at runtime. Components can be large or small. They can be written by different development environments abd they may or may not be platform independent. Components can run in stand alone machines, on a LAN or intranet or on the Internet. CORBA, COM and JavaBeans are the primary component software architectures competing today.

component software
Các modul chương trình được thiết kế để giao tiếp và luôn vận hành với nhau và thời gian chạy. Các thành phần có thể lớn hoặc nhỏ. Chúng có thể được viết bởi những nhà lập trình sử dụng các môi trường phát triển khác nhau và chúng có thể hoặc không thể độc lập với trần nền. Các thành phần có thể chạy trong các máy độc lập, trên một LAN hay intranet hoặc trên Internet, CORBA, COM và JavaBeans là những cấu trúc phần mềm chính ngày nay.


Published:

PAGE TOP ↑