*

compose sequence

A series of keystrokes that enables you to enter a character not found on the computer’s keyboard. In Lotus 123, for example, you can enter by pressing AltF1 and then typing 233.

dãy động tác xếp chữ
Một chuỗi các động tác gõ phím theo thứ tự cho phép người sử dụng đưa vào một ký tự không có trên bàn phím máy tính. Trong Louts 123 chẳng hạn, bạn có thể nhập ký tự é bằng cách ấn Alt+F1 rồi ấn tiếp 233.


Published:

PAGE TOP ↑