*

composite video

The video only (no audio) part of a TV signal. Used on early personal computers for TV hookup, it mixes red, green, blue and sync signals like a standard TV and is not as crisp as separate red, green and blue cables (RGB).

composite video
Phần chỉ video (không sử dụng audio) của một tín hiệu TV được sử dụng trên các máy tính cá nhân trước đây để nối kết TV, nó kết hợp các tín hiệu màu đỏ, màu xanh lục, màu xanh dương và các tín hiệu đồng bộ giống như một TV chuẩn và không giòn như các cáp màu đỏ, màu xanh lục, màu xanh dương riêng biệt (RGB).


Published:

PAGE TOP ↑