*

compound document

A single document that contains a combination of data structures such as text, graphics, spreadsheets, sound and video clips. OLE and OpenDoc are examples for the desktop. They allow the user to edit each of the data objects by automatically calling in the application that created them.

compound document
Một tài liệu đơn chứa một tổ hợp các cấu trúc dử liệu chẳng hạn như text, đồ họa, các cấu trúc dữ liệu chẳng hạn như text, dồ họa, các trang bảng tính, âm thanh và các video clip. OLE và OpenDoc là những ví dụ về các cấu trúc tài liệu ghép dành cho desktop. Chúng cho phép người dùng hiệu chỉnh mỗi trong các đối tượng bằng cách tự động gọi trình ứng dụng đã tạo ra chúng.


Published:

PAGE TOP ↑