*

CompuServe

One of the first online services, founded in 1980. It is now part of America Online. It developed the GIF graphics format. which is widely used on the Internet. See online services.

CompuServe
Một trong những dịch vụ trực tuyến đầu tiên, được thành lập vào năm 1980. Ngày nay nò là một phần của America Online. Nó phát triển dạng đồ họa GIF, dạng này được sử dụng rộng rãi trên Internet. Xem online services.


Published:

PAGE TOP ↑