*

compute

To perform mathematical operations or general computer processing.

compute
Để thực hiện các phép toán hay xử lý máy tính thông thường.


Published:

PAGE TOP ↑