*

computer architecture

The design of a computer system. It sets the standard for all devices that connect to it and all the software that runs on it. It is based on the type of programs that will run (business, scientific) and the number of them run concurrently. It includes such components and features as the instruction set, Internal bus, caching, RICS vs CISE, memory and storage capacities, virtual memory and fault tolerance.

computer architecture
Kiểu thiết kế của một hệ thồng máy tính, Nó xác lập tiêu chuẩn cho tất cả các thiết bị nối kết với nó là tất cả phần mềm chạy trên nó. Nó được dựa vào kiểu của các chương trình sẽ chạy (kinh doanh, khoa học) và số của chúng chạy đồng thời. Nó bao gồm các thành phần và đặc tính chẳng hạn như tập hợp lệnh bus bên trong, lưu trữ, RISC với CISC, bộ nhớ và dung lượng lưu trữ, bộ nhớ ảo và dung sai lỗi.


Published:

PAGE TOP ↑