*

computer cracker

A person who gains illegal entrance into a computer system.

computer cracker
Một người thâm nhập vào một hệ thống máy tính bằng con đường bất hợp pháp.


Published:

PAGE TOP ↑