*

computer designer

A person who designs the electronic structure of a computer.

computer designer
Một người thiết kế cấu trúc điện tử của một máy tính.


Published:

PAGE TOP ↑