*

computer language

A programming language, machine language or the language of the computer industry.

ngôn ngữ máy tính
Một ngôn ngữ lập trình, ngôn ngữ máy hay ngôn ngữ của công nghệ máy tính.


Published:

PAGE TOP ↑