*

computer literacy

Understanding computers and related systems. It includes a working vocabulary of computer and information system components, the fundamental principles of computer processing and a perspective for how nontechnical people interact with nontechnical people interact with technical people.

computer literacy
Sự thông hiểu các máy tính và hệ thống liên quan. Nó bao hàm một từ vựng làm viêc về các thành thông tin, các nguyên tắc cơ bản về việc xử lý máy tính và một phối cảnh về cách tương tác của người dùng với các kỹ thuật viên.


Published:

PAGE TOP ↑