*

computer on a chip

A single chip that contains the processor, RAM, ROM, clock and I/O control unit. It is used for myriads of applications from automobiles to toys.

computer on a chip
Một chip đơn chứa một xử lý, RAM, ROM, đồng hồ và thiết bị điều khiển I/O. Nó được sử dụng cho nhiều ứng dụng từ xe hơi đến đồ chơi.


Published:

PAGE TOP ↑