*

computer power

The effective performance of a computer. It can be expressed in MIPS (millions of instructions per second), clock speed (33MHz, 66MHz) and in word or bus size, (16bit, 32bit). However, as with automobile horsepower, values and cylinders, such specifications are only guidelines. Real power is whether it gets your job done quickly. A software package is “powerful” if it has a large number of features.

computer power
Khả năng hoạt động có hiệu quả của một máy tính. Nó có thể được biểu diễn bằng MIPS (hàng tỷ chỉ lệnh trong mỗi giây), tốc độ đồng hồ (33MHz, 66Mhz) và bằng kích cõ bú hay từ, (16bit, 32bit). Tuy nhiên, tương tự như mã lực, values và xylanh của xe hơi, những đặc tính kỹ thuật như vậy chỉ là các hướng dẫn. Tính năng thật sự là nó có hoàn tất công việc của bạn một cách nhanh chóng hay không. Một khối chương trình phần mềm “mạnh mẽ” nếu nó có nhiều tính năng.


Published:

PAGE TOP ↑