*

computer science

The field of computer hardware and software. It includes systems analysis & design, application and system software design and programming and datacenter operations. For young students, the emphasis in typically on learning a programming language or running a personal computer with little attention to information science, the study of information and is uses. If students were introduced to data administration and DBMS concepts, they would have a better grasp of an organization’s typical information requirements.

computer science
Lĩnh vực phần mềm và phần cứng của máy tính. Nó bao hàm sự phân tích và thiết kế các hệ thống, sự thiết kế và lập trình phần mềm hệ thống và trình ứng dụng và các hoạt động của trung tâm dữ liệu. Đối với các sinh viên mới, là sự nhấn mạnh về việc học một ngôn ngữ lập trình hoặc chạy một máy tính cấ nhân mà ít chú ý đến khoa học thông tin, sự nghiên cứu thông tin và công dụng của nó. Nếu các sinh viên được giới thiệu những khái niệm về sự quản lý dữ liệu và DBMS, họ sẽ nắm vững hơn các yêu cầu thông tin điển hình của một tô chức.


Published:

PAGE TOP ↑